Mensahe ng Pakikiisa ng CTUHR sa Ikatlong Kongreso ng UMA

ctuhr

Mensahe ng Pakikiisa sa Ikatlong Kongreso ng UMA

pdf-button-clear-1

Mataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) sa lahat ng delegado at mga kalahok sa Ikatlong Kongreso ng Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura (UMA) ngayong ika-20 at 21 ng Pebrero 2016.

Napapanahon at may partikular na halaga ang inyong pagdaraos ng Kongreso sa Bukidnon, isa sa mga probinsyang nasa sentro ng pag-aagawan ng mga malalaking dayuhang korporasyon para panatalihin ang kanilang kontrol di lang sa lupa, merkado kundi pamumuhunan at kalakalan sa mundo. Ang pagdaraos ng inyong Kongreso sa sinapupunan ng agawang ito, na pinagbubuwisan ng buhay ng mga katutubo, magsasaka, manggagawang bukid at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao ay isang kongretong pagpapahayag ng mariing pagtutol at paglaban. Kaya’t ikinararangal namin na maging
bahagi ng pagtitipong ito.

Mahalaga ang papel ng UMA, bilang isang malawak na organisasyon ng mga  manggagawang bukid sa bansa, upang sama-sama at epektibong mailantad at labanan ang partikular na pagsasamantala at panunupil sa kanilang hanay laluna sa konteksto ng monopolyo sa lupa at tumitinding atakeng neoliberal sa mga manggagawa at mamamayan sa bansa.

Alam natin, na ang mga manggagawang bukid ang nakararanas ng matindi kundiman pinakamatinding pagsasamantala sa hanay ng mga manggagawa. Legal na pinababa pa ng kasalukuyang sistema sa pasahod at praktika ng panginoong maylupa at mga kasabwat nitong kapitalista ang tinatanggap ng manggagawa sa agrikultura kumpara sa mababa ng pasahod sa industriya at serbisyo. Laganap rin ang iba’t ibang porma ng kontraktwal na paggawa sa mga plantasyon habang lantad sila sa ibat-ibang panganib sa kalusugan at kaligtasan. Ang kanilang pakikipagpalaban para sa mas mataas na sahod, tiyak na trabaho, karapatan, lupa at buhay ay sinasagot ng panggigipit, pandarahas at panunupil ng mga ahente ng estado, ng panginoong maylupa, at mga multinasyunal na korporasyong  agrikultural upang pigilan ang pag-oorganisa at supilin ang paglaban. Marami na ang pinaslang at dumanas ng dahas sa gitna ng laban at welga—mula sa Hacienda Luisita, mga tubuhan sa Negros at mga plantasyon sa iba’t ibang dako ng Mindanao.

Sa gitna ng agresibong pagpapalawak ng mga multinasyunal na plantasyon sa bansa, mas malaking hamon ang hinaharap ng manggagawang bukid at mga apektadong komunidad na mas paigtingin pa ang pag-organisa at pagkilos upang depensahan ang karapatan, ipaglaban ang kanilang interes at isulong ang tunay na repormang agraryo.

Binabati namin ang UMA sa kanilang pagpupunyaging harapin ang mga hamong ito. Kamakailan lamang, kabilang ang UMA sa nanguna sa pagbubuo ng Resist Expansion of Agricultural Plantations in Mindanao Network (REAP Mindanao Network) na pangunahing layuning tumulong upang wakasan ang monopolyong kontrol sa lupa at pigilan ang paglawak pa ng mga kasalukuyang agrikultural na plantasyon sa bansa.

Sa abot ng aming kakayahan, asahan nyo ang pakikiisa ng CTUHR at patuloy nitong  pagiging katuwang ninyo sa inyong paglalakbay para sa itaguyod, ipagtanggol at ipaglaban ang buhay, karapatan at interes ng mga manggagawang bukid sa bansa.

Mabuhay ang UMA! Mabuhay ang manggagawa, magsasaka at mamamayang lumalaban!

Sa ngalan ng bumubuo ng CTUHR,

(sgd.)
Daisy S. Arago
Executive Director

UMA 2016 sticker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s