Mensahe ng mga Tiamzon sa Ikatlong Pambansang Kongreso ng UMA

tiamzons

Mensahe sa Ikatlong Pambansang Kongreso ng UMA
Wilma Austria-Tiamzon at Benito Tiamzon
Pebrero 14, 2016

pdf-button-clear-1

Isang maalab at malugod na pagbati sa lahat ng delegado sa Ikatlong Pambansang Kongreso ng UMA (Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura). Gusto rin naming ipaabot ang aming mainit na pagbati sa mga manggagawang-bukid at magsasaka sa malawak na kanayunan.

Nagpapasalamat kami sa pagkakataong inyong ibinigay sa amin upang makibahagi sa inyong Kongreso. Dahil kami ay mga bilanggong pulitikal, ginto sa amin ang ganitong pagkakataon na makipagpalitang-kuro tungkol sa kilusang bayan. Bilang mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan, tungkulin naming matamang subaybayan ang kalagayan at mga pakikibaka ng mga api at pinagsasamantalahang uri at sektor ng lipunan. Sa gayon, makatutulong kami sa matatag at tamang pagtataguyod sa kanilang mga adhikaing demokratiko at makabayan, gayundin sa kanilang mga partikular na interes at kapakanan.

Mahalaga ang kongresong ito upang tukuyin at kilalanin ang nakamit na mga tagumpay, pati mga kahinaan at kamalian, ilahad ang kongkretong kalagayan ng mga manggagawang-bukid at ng kanilang kilusan, at itakda ang mga tungkulin at partikular na programa ng pagkilos sa darating na mga taon. Ihahalal din ang bagong pamunuan ng UMA.

Ang UMA ay isang sanga ng malawak na makabayang kilusang magsasaka na nakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa, pambansang industriyalisation, pambansang kalayaan laban sa imperyalistang kontrol at demokratikong kapangyarihan.

Tuwirang nakaugnay at kasanib din ito sa progresibong kilusang unyon. Pangunahing tungkulin nito ang pag-oorganisa ng mga manggagawang-bukid na nakakonsentra sa mga asyenda, plantasyon at sakahang pinapatakbo sa kapitalistang pamamaraan. Doon, isinusulong ang kilusan at pakikibakang unyon para sa mas mataas na sahod, mas mabuting kalagayan sa paggawa at pamumuhay, at seguridad sa trabaho, kaalinsabay at kaakibat ng pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at Pilipinisasyon ng lupaing nasa kamay ng mga dayuhan. Isinusulong din ang pagtatanim para pantawid-gutom at sariling pangangailangan.

Ang mga manggagawang-bukid ang proletaryado sa kanayunan. Lubos o sa kalakha’y nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang lakas-paggawa. Sila ang pinakamalapit na alyado sa kanayunan ng mga maralita at nakabababang panggitnang magsasaka na bagama’t may maliit na saka (tenante o sarili) ay obligadong magbenta ng lakas-paggawa para sa dagdag na kita, at sa gayon ay bumubuo ng malaproletaryado sa kanayunan. Sa paglala ng malapyudalismo, lalong sumisidhi ang kawalan ng lupa, lumalaki lalo ang bilang ng mga magsasakang napapatalsik sa kanilang sinasaka at ng kabuuang sobrang paggawa kumpara sa lupang maaaring sakahin. Sa gayon, lalong lumalaki ang hanay ng proletaryado at malaproletaryado sa kanayunan, bukod pa sa paghahanap ng ikabubuhay na hindi maibigay ng atrasadong ekonomyang malapyudal.

Ang mga manggagawang-bukid – kasama ng mga maralita at nakakababang panggitnang magsasaka – ang dumaranas ng buong tindi ng pagsasamantalang pyudal at malapyudal na patuloy pang sumasahol kasabay ng lalong pagsahol din ng kawalan ng lupa at pag-igting ng agawan sa hanapbuhay. Kabilang dito ang napakataas ng upa sa lupa, sahod ng patay-gutom, usura at libreng paggawang dagdag na imposisyon kapalit ng oportunidad sa pagsasaka o gawaing sahuran. Sa pamamagitan ng mga ito, hinuhuthot ang sobra at pati malaking parte ng kinakailangang paggawa ng mga anakpawis, bagay na sanhi ng labis na paghihikahos ng masang magbubukid. Ang produktong napupunta sa parasitikong panginoong maylupa ay nagmumula hindi lamang sa pawis ng mga kasamá at manggagawang-bukid na inuupahan nila, kundi sa pawis din ng lahat ng masang magsasaka at manggagawang-bukid. At pagkatapos, kinokopo ng malaking burgesyang komprador ang malaking parte ng produktong ito sa pamamagitan ng mga operasyong komersyal at pinansyal. Pinipiga naman ng sobrang ganansya ang mga dayuhang monopolyo sa pamamagitan ng malaking burgesyang komprador at ng direktang negosyo ng mga sangay nila.

Ang seasonal na paggawa ang pinakakumon na dagdag na pinagkakakitaan at pangunahing paraan ng paggamit sa sobrang paggawa sa kanayunan. Seasonal ang katangian ng pagsasaka. Kaya kahit ang malalawak na asyenda at plantasyon ay pinatatakbo ng relatibong maliit na bilang ng regular na manggagawang-bukid, na pinupuno ng dagsa ng di-hamak na mas malaking bilang ng mga dumadayong manggagawang seasonal sa panahon ng kasagsagan ng trabaho sa pagtatanim at pag-ani.

Karaniwan ding ang mga manggagawang seasonal ang biktima ng pinakamasahol na pagsasamantalang malapyudal (kapitalista sa anyo, pyudal pangunahin sa esensya) at pyudal. Dumaranas sila ng pinakamasahol na mga kondisyon sa sahod, oras ng pagtratrabaho, masamang kondisyon sa trabaho at tirahan, kawalan ng benepisyo, pagsikil sa mga karapatan, usura at iba pang paraan ng pambubusabos. Pangunahing tungkulin din ng UMA ang pag-oorganisa at pagsusulong ng kanilang pakikibaka.

Ang tunay na reporma sa lupa, pambansang industriyalisasyon at ganap na pambansang kalayaan ay pwede lamang matupad sa isang tunay na demokratikong estadong nagtataguyod sa pambansa at demokratikong kapakanan laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Gayunman, kahit sa ilalim ng kasalukuyang estadong malaking komprador-burgis at panginoong maylupa, obligadong isulong ang pakikibaka para sa mga batayang reporma – gaya ng tunay na reporma sa lupa – at para sa kabutihan ng masang pinagsasamantalahan at inaapi. Esensyal ito para mapukaw, maorganisa at mapakilos ang malawak na masa ng sambayanan at mabuo ang lakas na kinakailangan para sa pundamental na pagbabagong panlipunan.

Sa ilalim ng namamayaning globalisasyong liberal ng imperyalismong US, agresibong pinabubuksan para sa lalong pinabilis na pagpiga ng sobrang ganansya ng mga monopolyong transnasyunal ang higit pang saklaw at larangan, kabilang ang agrikultura ng mga atrasadong bayan. Kaya ang reporma sa lupa o kahit ang pagpostura para dito, ang kabutihan at kabuhayan ng sambayanan, ang kapaligiran, ang mga demokratikong karapatan, ay inoobligang magbigay-daan sa pagpapalawak ng mga plantasyon at mina, pag-engganyo sa dayuhang pamumuhunan, pagsakmal ng malalaking korporasyon sa agrikultura, land-use conversion para sa ispekulasyon sa real estate at tourism development, mga tanim na mataas ang halaga sa pamilihang eksport, at mga katulad.

Ibayong pinalalawak at pinatitindi ng mga pakanang ito ang pangangamkam ng lupa, pagpapatalsik ng mga magsasaka at minorya sa kanilang tirahan at sakahan, pagsalanta sa kabuhayan ng maliliit, at ibayong pambubusabos sa mga manggagawang-bukid, magsasaka at iba pang pinagsasamantalahan. At upang maigiit ang ibayong pagsasamantala at paghihirap, pinag-iibayo din ang militarisasyon at pasistang panunupil sa malalawak na bahagi ng kanayunan.

Mabigat at mahirap ang pakikibaka ng mga manggagawang bukid at magsasaka laban sa ibayong pambubusabos at pang-aapi at para itaguyod ang kanilang demokratikong interes at karapatan at ang tunay na pagbabago. Subalit lubos itong kinakailangan at dapat harapin nang determinado at buong tatag.

Kabilang sa mga pangunahing tungkulin ng UMA kaugnay nito ang sumusunod:

Una, mapangahas na pagpapalawak upang masaklaw ang mas malaking bilang ng mga manggagawang-bukid. Dapat palakasin ang bisig ng UMA sa pag-oorganisa at palakihin ang bilang ng mga buo at hating-panahong organisador. Dapat patuloy na palakasin at patatagin ang mga unyon at samahan, magbuo ng bago o matransporma ang mga nakatayo na, abutin ang malawak na masang hindi pa naaabot, at palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng mga organisasyong kasapi.

Ikalawa, pasiglahin, palakasin at pasinsinin ang edukasyong pampulitika at pang-ideolohiya sa masang kasapian, mga kadre’t organisador at mga lider.

Ikatlo, isalin at pandayin sa mga militanteng pakikibaka at mga kampanyang masa ang naorganisang lakas.

Ikaapat, matamang bigyang-pansin at palawakin ang gawaing alyansa sa iba pang progresibo, demokratiko at positibong pwersa sa hanay ng masang magsasaka, manggagawang-bukid, manggagawa at iba pang demokratikong uri at sektor.

Ang UMA at kilusan ng mga manggagawang-bukid ay dapat maging malakas at matatag na bahagi ng pakikibakang bayan para sa pambansang demokrasya.

Mabuhay ang Ikatlong Pambansang Kongreso ng UMA!
Mabuhay ang masang manggagawang-bukid at magsasaka!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

UMA 2016 sticker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s