ISULONG ANG TUNAY NA REPORMANG AGRARYO! – Radyo Migrante Canada

radmig

ISULONG ANG TUNAY NA REPORMANG AGRARYO!
IPAGBUNYI ANG URING MAGSASAKA AT PAKIKIBAKA NG MGA MAGBUBUKID!
LABANAN ANG PASISTANG PAGHAHARI NG MGA PANGINOONG MAYLUPA!

Buong giting at pagpupugay na nakikiisa ang RADYO MIGRANTE sa mga kasama’t uring magsasaka para sa pagtataguyod at pagsusulong ng pakikibaka para sa tunay na repormang agraryo. Dekada-dekada na ang dumaan ngunit ang usapin ng tunay na reporma sa lupa ay hindi pa rin nakakamit ng uring magsasaka!

Sa paglulunsad ng Ikatlong Pambansang Kongreso ng UMA malinaw ang kagyat na pagkakaisa ng lahat ng sektor upang isulong nang tuloy-tuloy at walang patid ang pakikibaka ng mga magsasaka na patuloy na inaapi at pinagsasamatalahan ng pasistang paghihari ng mga Panginoong Maylupa katulong ang pasistang estado.

Ang mahabang pakikibaka ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita ay isa lamang patunay kung saan walang pakundangan ang gobyernong Aquino upang tuyain at lansihin ang mga magsasaka, takutin at apihin dahil sa buong tapang na pakikipaglaban ng mga magsasaka sa kanilang lupa at ani. Sa kabila ng pasistang gobyerno katulong ang mga berdugong militar hindi kailanman umurong ang mga maigigitng na magsasaka upang ilaban ang lupang kanila naming pag-aari. Lalo pa silang nagpursigi, nanatili armado ng kanilang pampulitikang kamalayan laban sa pyudalismo at burukrata kapitalistang karakter katulong ang imperyalistang siyang nagpapatupad ng mga polisiyang pabor sa tubo at pandarambong.

Ang pakikibaka ng Hacienda Luisita ay hindi naiiba sa mga magsasaka sa Mindanao kung saan patuloy ang walang habas na paglabag sa karapatang pantao. Ang pandarambong sa uring magsasaka ng mga dambuhalang dayuhang plantasyon sa Mindanao ay malinaw na tigib ng walang pakundangang pagpaslang din sa mga lider at mga maka-mamamayang organisasyon. Hindi kailanman maitatatwa na ang pampulitika at pang-ekonomiyang kapangyarihan ang siyang inilalarga ng gobyernong Aquino bilang paglalako sa mga karapatan at kagalingan ng mga manggagawang bukid at uring magsasaka.

Sa inyong Ikatlong Pambansang Kongreso kaisa ninyo rin ang lahat ng sektor ng inaaping uri sa buong bansa. At maging sa labas ng bansa nakikiisa ang migranteng manggagawa na siyang laging laman ng balita at talakayan ng Radyo Migrante!

Mabuhay ang UMA! Mabuhay ang uring Magsasaka at Manggagawang-Bukid!
Isulong ang Tunay na Repormang Agraryo para sa Inaaping Magsasaka!
Labanan ang Pasistang Paghahari ng Mapang-aping Panginoong Maylupa!
Ibagsak ang tatlong Salot na pahirap sa malawak ng inaaping sektor ng bayan- ang uring Magsasaka!

RADYO MIGRANTE KOLEKTIB
Ontario

UMA 2016 sticker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s