NFSW RESOLUTIONS

nfswFINAL(1)

Pinagtibay ng 8th Pambansang Kongreso

May, 30-31, 2017, Bacolod City, Negros Occidental

pdf-button-clear-1

Resolusyon Bilang 1.
MAKIBAKA PARA SA PAGPAPATUPAD NG TUNAY NA REPORMANG AGRARYO
AT PABANSANG INDUSTRIYALISASYON!

Resolusyon Bilang 2.
ISULONG ANG KAMPANYANG BUWAGIN ANG MGA PLANTASYON AT HACIENDA,
BAWIIN ANG LUPA, AT ILUNSAD ANG MALAWAKANG BUNGKALAN!

Resolusyon Bilang 3.
ITAGUYOD ANG KAGALINGAN, INTERES AT PAKIKIBAKA NG MGA MANGGAGAWANG-BUKID SA TUBUHAN AT MANGGAGAWANG AGRIKULTURAL SA INDUSTRIYA NG ASUKAL AT BIOETHANOL SA BUONG BANSA

Resolusyon Bilang 4.
WAKASAN ANG TIEMPO MUERTO!

Resolusyon Bilang 5.
SAF at SAWP, DIREKTANG IPAMAHAGI SA MGA MANGGAGAWA SA ASUKAL AT BIOFUEL! PANAGUTIN ANG LAHAT NG SANGKOT SA MGA ANOMALYA AT KORAPSYON KAUGNAY NG SAP AT SAWP

Resolusyon Bilang 6.
ILANTAD, TUTULAN AT LABANAN ANG SDO, AVA AT IBA PANG MAPANLINLANG NA ISKEMA NA BUMIBIKTIMA SA MGA MANGGAGAWANG AGRIKULTURAL AT MANGGAGAWANG-BUKID!

Resolusyon Bilang 7.
ISULONG ANG MAKATARUNGANG KAPAYAPAAN, IPAGLABAN ANG PANTAONG KARAPATAN! SUPORTAHAN ANG COMPREHENSIVE AGREEMENT ON SOCIO-ECONOMIC REFORMS (CASER)!

Resolusyon Bilang 8.
ISULONG ANG PAGPAPATUPAD NG NATIONAL MINIMUM WAGE
AT MAKIBAKA UPANG WAKASAN ANG KONTRAKTWALISASYON!

Resolusyon Bilang 9.
MAPANGAHAS NA ITAYO AT PALAWAKIN ANG MGA UNYON, ASOSASYON AT IBA PANG ANYO NG ORGANISASYONG MASA NG MGA MANGGAGAWANG-BUKID AT MANGGAGAWANG AGRIKULTURAL SA MALALAKING  HACIENDA AT PLANTASYON!

Resolusyon Bilang 10.
MAKIBAKA PARA SA PAGPAPALAYAS NG MILITAR SA KANAYUNAN!
ILANTAD AT LABANAN ANG OPLAN KAPAYAPAAN!

Resolusyon Bilang 11.
PALAKASIN ANG NFSW SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPATAAS SA KAMULATAN, MASIGLANG GAWAING EDUKASYON SA LAHAT NG ANTAS, AT PAGPAWI SA KAMANGMANGAN! ISULONG ANG MAKABAYAN, SIYENTIPIKO, PANG-MASANG KULTURA!

Resolusyon Bilang 12
PAGTITIWALAG SA TAKSIL NA SI ROY MAHINAY BILANG DATING OPISYAL AT KASAPI NG NFSW!

Resolusyon Bilang 12.
TUTULAN AT LABANAN ANG BATAS MILITAR O MARTIAL LAW
NA IDINEKLARA NI PANGULONG DUTERTE SA MINDANAO

 

Advertisements