Mensahe sa Kongreso ng National Federation of Sugar Workers ni Luis Jalandoni

IMG_6923

 

Mensahe sa Kongreso ng National Federation of Sugar Workers  ni Luis Jalandoni Senior Adviser ng NDFP Negotiating Panel

Mayo 30, 2017

pdf-button-clear-1

Mga kasama, isang rebolusyonaryong pagbati sa inyong lahat sa nitong napakahalagang Kongreso ng National Federation of Sugar Workers (NFSW) upang gawin ang NFSW isang orgnisasyong nasyonal para sa mga manggawa sa tubuhan!

Pinakanais-nais namin ni Kasamang Coni na dumalo  sa inyong napakahalagang Kongreso, ngunit kailangan na naming bumalik sa Netherlands upang  lumahok   sa gaganaping fifth round ng peace talks sa gobyernong Duterte sa Mayo 26-Hunyo 1, 2017.

Ang NFSW ay iniluwal sa gitna ng mainit na kilusang masa ng mga manggagawa sa industriya ng asukal sa Negros noong huling bahagi ng 1960s at ng 1970s. Nag-aklas ang libu-libong manggagawa sa mga hacienda at mga asukarera upang labanan ang di-makataong pang-aapi at pagsasamantalang kanilang dinanas sa kamay ng mga panginoong maylupa at kumprador. Ang mga mapagsamantala at mapang-api ay gumamit ng karahasan ng militar, pulis at mga korte.

Sa lahat ng dako ng isla ng Negros, ang mga manggagawa sa industriya ng asukal ay nangahas na maglunsad ng mga welga, rali at martsa upang ihayag at igiit ang kanilang mga karapatang magorganisa, karapatan sa makatarungang sahod, makataong kundisyon sa paggawa at karapatang magwelga.

Itinatag ang National Federation of Sugar Workers sa gitna ng rumaragasa at makapangyariyang kilusang masa. Ang kanyang pagkatatag ay nagbigay ng sigla at lakas sa kilusang masa, kabilang ang mga pakikibaka ng mga magsasakang setler na dumaranas ng pangangamkam ng lupa at karahasang dulot ng pang-aapi at pagsasamantala. Ang buong kapuluan ay lumagablab sa pakikibaka.

Mahalagang papel ang ginampan sa pagtatatag ng NFSW ang progresibong taong simbahan. Sina Padre Hector Mauri, Padre Edgar Saguinsin at ang Social Action Center na pinamunuan ko sa ilalim ng progresibo at popular na Obispo Antonio Fortich. Ang mga aktibistang kabataan ng Khi Rho ay tumulong din.

Sa kabila ng pagpatay at iba pang anyo ng pang-aapi, ang NFSW ay lumaki at lumawak sa iba pang lugar sa labas ng Negros.

Ang mga martir at bayani ay nagbigay inspirasyon sa mga kasapi at pinuno ng NFSW. Sina Serge

Cherniguin, lider ng NFSW, si Jing Araneta, organisador sa hanay ng mga manggagawa at ang lider ng kabataan na si Edgardo Dojillo ay pinarangalan bilang mga martir at bayani. Ang mga welgista ng Victorias at La Carlota at Bais, ang mga martir ng Hiyang-Hiyang at organisador sa hanay ng kabataan na si Ofelia Cana, ay humamon sa mga mga nasa poder na elitista, at nagbigay inspirasyon sa iba pang mga manggagawa sa hacienda at asukarera at magsasakang settler.

Kinalaunan, ang mga militanteng aksyong masa ng “bungkalan” sa ilang bahagi ng Negros, ang pakikibaka ng mga magsasaka at manggagawa sa Hacienda Luisita ay nagpapatuloy bilang magiting na tradisyon ng mga manggagawa sa industriya ng asukal. Ang paparaming pakikibaka ng mga magsasaka, mangingisda at mga katutubo para sa libreng pamahahagi ng lupa, libreng irigasyon at kredito ay nagpapaalab sa apoy ng kilusang masa. Sa mga lunsod, ang organisado at militanteng maralita ng lunsod ay higit na pinalalakas ang pambansang kilusang masa para sa tunay at makamasang mga reporma.

Napapanahon para sa NFSW ang pagdaraos nito ng kanyang Kongreso upang ilunsad ang NFSW bilang isang pambansang instrumento at ilatag ang higit pang makabuluhang papel nito sa pagtatayo ng pambansang organisasyon at kilusan ng mga manggagawa sa industriya ng asukal sa buong bansa. Napakahalaga ang inspirasyong ng mga bayani at martir at mga mayamang karanasan ng NFSW at pagsuma ng mga aral, positibo at negatibo upang gumawa ng programa para sa susunod ng panahon.

Ito ay higit na magpapalakas sa pangkalahatang pakikibaka ng mamamayan para sa pambansa at sosyal na paglaya.

Sulong sa  higit pang tagumpay ng mga manggagawa sa industriya ng asukal! Sulong sa tagumpay ng pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa katarungan at kalayaan!

Mabuhay ang NFSW!

Mabuhay ang mga manggagawa sa tubuhan!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Advertisements