MENSAHE NG PAKIKIISA NG KILUSANG MAGBUBUKID NG PILIPINAS SA KONGRESO NG NFSW

KMP 2012ver logo 02

MENSAHE NG PAKIKIISA SA KONGRESO NG NATIONAL FEDERATION OF SUGAR WORKERS

Mayo 30-31, 2017, Bacolod City

pdf-button-clear-1

Pinakamainit na pagbati mula sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas!

Nakikiisa ang KMP, sampu ng mga kasapian at lider magsasaka nito sa buong bansa sa Kongreso ng muling pagtatatag ng National Federation of Sugar Workers-FGT.

Nagagalak kami sa layunin ng Kongresong ito na muling itatag ang NFSW bilang pambansang pederasyon ng mga manggagawa sa tubuhan na magtataguyod ng karapatan at kagalingan ng mga manggagawa sa mga asukarera at plantasyon ng tubo, mga sakada at lahat ng mga mamamayang saklaw ng malalaking hacienda.

Marapat lamang na manguna ang NFSW sa paglaban para sa nakabubuhay na sahod, mga benepisyo, karapatang mag-unyon at ibang pang demokratikong karapatan ng mga manggagawa.

Inilulunsad ninyo ang Kongreso ng NFSW sa isang mapanghamong panahon. Nasa panahon tayo ng mas matinding krisis pang-ekonomya at pampulitika. Nakapataw sa Mindanao ang Batas Militar at nililigalig ang mamamayan ng mabibigat na atake sa kabuhayan at karapatan.

Kasabay nito, lumalakas ang paglaban ng mamamayan para igiit ang mga demokratikong karapatan at tunay na pagbabago ng lipunan.

Nagaganap sa buong bansa ang mga kampanyang okupasyon ng mga magsasaka na may layuning buwagin ang mga hacienda at baklasin ang mga plantasyon na nasa kontrol ng malalaking lokal at dayuhang panginoong maylupa at mga negosyo. Layunin maitaas ang antas ng mga pakikibaka ng mamamayan para sa tunay na reporma sa lupa.

Hinihikayat namin ang NFSW na mahigpit na makiisa at makipagkapit-bisig sa mga magsasaka at manggagawang bukid para sumanib sa mga kampanyang okupasyon at pakikibaka para sa lupa lalo na sa mga hacienda sa Negros, Batangas, Laguna, Tarlac, Cagayan at iba pang lugar.

Kinakailangan ang mahigpit na pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng mamamayan sa kanayunan upang higit na malabanan ang pagsasamantalang pyudal at malapyudal sa mga magsasaka at manggawa sa agkilultura.

Hangad namin ang pagtagumpay ng Kongreso ng NFSW at pagsulong nito sa hinaharap.

Mabuhay ang National Federation of Sugar Workers!

Mabuhay ang nakikibakang mamamayan!

Advertisements