MENSAHE NG PAKIKIISA NG AMIHAN SA PAMBANSANG KONGRESO NG NFSW

amihan

 

Amihan

National Federation of Peasant Women

 

pdf-button-clear-1

Isang maalab na pagbati ! ang ipinapaabot ng AMIHAN Pambansang Pederasyon ng Kababaihang Magbubukid sa paglulunsad ng Kongreso ng National Federation of Sugar Workers (NFSW-FGT) sa Mayo 30-31, 2017.

Hindi maikakaila na ang NFSW ay bahagi ng mayaman at maningning na kasaysayan ng pambansa at demokratikong pakikibaka. May mga karanasan ang NFSW na nagsisilbing magandang halimbawa at paghalawan ng karanasan ng iba pang mga rehiyon. Maraming pagsubok na dinaanan ang NFSW na matagumpay nitong napangibabawan. Alam namin ito dahil maraming kababaihang manggagawa sa tubuhan na kasapi rin ng AMIHAN. Binabati namin ang mga original na kasapi ng NFSW na hindi bumitiw at nagpatuloy na ipinaglaban ang interes ng mga manggagawa sa tubuhan para sa nakabubuhay na sahod, pakikibaka laban sa kagutuman at militanteng kumilos para ipagtanggol ang karapatan sa lupa ng mga magbubukid. Kaya karapatdapat lamang na muli itong maglunsad ng kongreso para higit na palakasin at patatagin ang malaking organisasyon ng mga manggagawa sa tubuhan.

Napapanahon ang paglulunsad ng kongreso ng NFSW para harapin ang mga hamon ng pagbabago – mas marami at masinsin na land cultivation, paggamit sa lakas ng ahensya ng gobyerno na nakapwesto ang isang lider na naggaling sa ating hanay at kung magtatagumpay ang peace talk ay maging bahagi sa pagpapatupad ng CASER sa Negros.

 

Muli, tayo ay pumalakpak at magbigay pugay sa National Federation of Sugar Workers na masasandigan ng mga manggagawa sa tubuhan !

 

Kaisa sa laban ng mga manggagawa sa tubuhan,

 

Zenaida Soriano

Chairperson, AMIHAN

Advertisements