MENSAHE NG BAYAN CANADA PARA SA KONGRESO NG NATIONAL FEDERATION OF SUGAR WORKERS (NFSW)

bayancanada_logo2

pdf-button-clear-1

Mapagpalayang pagbati! Buong giting na nagpapahayag ng pakikiisa ang Bayan Canada sa Kongreso ng National Federation of Sugar Workers.

Ang pagbubukas ng inyong Kongreso ay siyang malaking pagkakataon upang malagom ang mga tagumpay na inyong nakamtan, humalaw ng mga aral mula sa mga karanasan at magamit ang mga ito upang lalo pang manaig ang tuluy-tuloy na pakikibaka laban sa mga pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa uri.

Sumasaludo kami sa inyong pagsisikap na pagyamanin pang lalo ang mga tungkuling inyong itinakda upang sumulong sa pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at paglaban sa mga neoliberal na mga patakarang sumisira sa produksyon at kumikitil sa kabuhayan ng mga manggagawang bukid sa asukarera.

Ang industriya ng asukal sa bansa ay lubhang nakatali sa interes ng imperyalistang US at hindi kailanman nagsisilbi sa interes at pangangailangan ng mamamayan at sa pagpapayabong tungo sa pambansang industriyalisasyon. Kitang-kita ito sa mga higanteng multinasyonal na dominante ng Estados Unidos na siyang lumalamon sa mga lokal na industriya ng asukal sa bansa. Sa malawakang importasyon ng asukal na bumaha sa merkado, naging lalong mas mababa ang halaga ng asukal sa lokal na pamilihan, at ang sitwasyong ito ang siyang nagluwal ng murang pasahod sa mga manggagawang bukid.

Sa Negros Occidental kung saan animnapung porsyento (60%) ng asukal sa buong bansa ay nalilikha, ang buwanang sahuran ng mga manggagawang bukid ay pumatak na lamang mula P700-P1000 kada buwan. Sa Hacienda Luisita naman ay nadiskubreng may libong mga Sakada mula sa Mindanao ang sumasahod lamang ng P9.50 kada araw. Ang pinakamababang sahod na naitala mula sa isang trabahante doon ay umabot lamang sa P5.47 kada araw. Nakakabahala din ang lumalawak na hanay ng mga kontraktuwal na mga manggagawa sa mga prominenteng sugar mills kagaya ng Victoria Milling Corporation sa Negros at Central Azucarera de Tarlac (CAT) sa Tarlac.

Ang kasalukuyang krisis na ito sa industriya ng asukal sa bansa ay magluluwal ng malawakang kahirapan at kagutuman partikular sa mga manggagawang bukid sa Negros at sa iba pang asukarera sa bansa kung saan patuloy ang mga pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa lupa at pasahod, karapatan at kagalingan ng mga manggagawa sa asukarera. Sumasaludo kami nang buong pagbubunyi sa inyong pangunguna , walang humpay at militanteng pakikibaka laban sa monopolyo sa lupa at sa pagsusulong nang buong giting para sa tunay na repormang agraryo laban sa pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Bukod pa dito, isinusulong din ng uring manggagawang bukid ang pambansang industriyalisasyon.

Sa pamamagitan ng paggigiit ninyong maipasa ang Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) o House Bill 555, kayo’y tumutugon at umaayon sa pagsusulong ng uring manggagawa para sa Komprehensibong Kasunduan sa repormang Sosyo-Ekonomiko (CASER).

Ang inyong mga pambansa at lokal na mga pakikihamok ay bahagi ng pagpapatampok para sa mataas na antas ng pambansa demokratikong pakikibaka ng sambayanan para ibagsak ang tatlong salot ng lipunang malakolonyal at malapyudal. Sa kasalukyang anyo ng pakikibaka sa ilalim ng administrasyong Duterte, sa deklarasyon ng Batas Militar sa Mindanao, hindi nalalayong ito’y maging tuntungan ng pasistang paghahari upang supilin ang pakikibaka para sa paglaya at kaapihan ng uring manggagawang bukid.

Sa gayon ay lubhang mahalaga ang maigting na pagkakaisa ng uring manggagawang bukid kasama ang malawak na hanay ng sambayanan upang ibagsak ang naghaharing uring kakuntsaba ang imperyalistang US at lokal na pasistang paghahari.

Ang inyong pakikibaka sa lupa, sahod at karapatan ay tunay na lulundo sa dulo ng mataas na antas ng pambansa demokratikong pakikibaka.

Isulong ang Tunay na Reporma sa Lupa!

Lansagin ang malawakang Kontraktuwalisasyon sa Paggawa!

Paigtingin ang Pambansa Demokratikong Pakikibaka laban sa Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo at Pyudalismo!

 

Lagda: CHANDU CLAVER

Chairperson, BAYAN Canada Ika-30 ng Mayo 2017

Chat Conversation End

Advertisements