Sulong, Philippine Land Reform Movement!

Ang UMA | Enero-Hunyo 2015

plrm

Sa pangunguna ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) at ng Pagkakaisa para sa Tunay na Repormang Agraryo (PATRIA), inilunsad sa publiko ang Philippine Land Reform Movement sa isang pagtitipong ginanap sa Unibersi­dad ng Pilipinas, Diliman, Mayo 28.

Tinutugunan ng Philippine Land Reform Movement ang pangangailangang paigtingin ang kampanya para sa isang bagong programa sa repormang agraryo na tunay na mamamahagi ng lupa sa mga magbubukid. Nagtapos na ang Comprehensive Agrarian Re­form Program o CARP nitong Hunyo 30, 2014 at bigong-bigo ito sa pagharap sa daantaong suliranin ng monopolyo sa lupa sa Pilipinas.

Nananatili ang malalawak na asyenda at plantasyon habang ang mga lupaing naipamahagi na diumano sa mga tinaguriang bene­pisyaryo ay narekonsentra na pabalik sa dambuhalang panginoong maylupa at dayuhang agrikorporasyon. Sa 27 taon ng CARP, ang pangangamkam at kawalan ng lupa ay lalo lamang lumala. Nakaayon sa neoliberal na patakaan ng globalisasyon ang mga non-land transfer scheme na pinahintulutan ng CARP, gaya ng Stock Distribution Option (SDO) sa Hacienda Luisita, corporative scheme sa Negros, at iba pang iskema sa ilalim ng mga agribusiness venture agreements.

Ang dalawang dekada ng pagsapi ng Pilipinas sa World Trade Organization at ang pagiging sunud-sunuran sa mga polisiya ng liberalisasyon ay nagpalala lamang sa pagka-atrasado at maling pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Sa ilalim ng WTO, lumaki ang pagsalig ng bansa sa pag-aangkat ng pagkain at iba pang produktong agrikultural, samantalang pinabayaan na ng estado ang subsidyo para sa produksyon ng pagkain habang inilalaan ang malalawak na lupain para sa produksyon ng mga pananim na pang-eksport, mas maigting na pagpapalit-gamit ng lupa (land use conversion) at ispekulasyon sa lupa.

Ang kilusang magbubukid sa bansa ay nakaugat sa daantaong pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa tunay na kalayaan. Ang pagbabalikwas ng mga magbubukid laban sa sistemang enkomyenda at asyenda sa panahon ng kolonyalismong Espanyol ay rumurok sa Rebolusyong 1986. Nagpatuloy ang pagkikibaka ng mga kilusang magbubukid laban sa pananakop ng imperyalis­mong US na nagpanatili sa pyudal na relasyong panginoong-maylupa at kasa­ma. Mga magsasaka rin ang nagsilbing pangunahing pwersa laban sa panana­kop ng imperyalistang Hapon. Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang mga nagsunurang papet na rehimen ay bigo sa pagbasag sa monopolyo sa lupa sapagkat sadyang pinanatili ng mga ito ang pang-ekonomiya at pampuli­tikang kontrol ng mga panginoong maylupa sa kanayunan. Nananatili ang pagsasamantala sa mga magbubukid.Walang hustisyang panlipunan.

Ang mamamayang Pilipino ay kinakailangang makipagkapit-bisig sa mga magbubukid at iba pang mamamayan sa kanayunan para sa Philippine Land Reform Movement. Ang malapad na kilusang ito ay binubuo ng mga magbubukid, mga maralita sa kanayunan,manggagawa, akademiko, taong simbahan, mga abugado, kababaihan, kabataan, estudyante, panggitnang uri, parlamentarista, at mga negosyante na tutol sa kasinungalingan, panlilinlang at korupsyon ng pekeng programa sa repormang agraryo ng pamahalaang Aquino at ng mga huwad na organisasyon na nagpoposturang maka-magsasaka.

Ang Philippine Land Reform Movement ay nananawagan para wakasan ang monopolyo sa lupa. Itinataguyod nito ang tunay na repormang agraryo upang tugunan ang kasarinlang pang-ekonomiya, pampulitika at panlipunan ng mga magbubukid. Ito ay isang kilusan na nagtataguyod sa tunay na kaun­laran sa kanayunan, nagsusulong ng pambansang industriyalisasyon at akti­bong lumalahok sa pakikibaka para sa pambansang kasarinlan, kapayapaan, demokrasya at pagbabagong panlipunan.

ANGUMAmast

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s