Bukas na Liham sa Bagong Pangulo ng Bansa, Rodrigo Roa Duterte

 

digong

Rodrigo Duterte sa isang electoral forum na inorganisa ng  mga magsasaka noong Pebrero. (Photo by Friends of Anakpawis)

Kaming mga manggagawang agrikultural ay mga buhay na patunay ng pang-aapi sa Daang Matuwid – patuloy naming dinaranas ang mala-aliping kalagayan at marahas na panunupil sa kamay ng mga haciendero, dambuhalang korporasyon at sa kamay ng mismong gobyerno.

Sa eleksyon ay nanaig kayo sa maruming pulitika ng mga hacienderong Cojuangco, Aquino, at Roxas-Araneta, na matagal nang nambubusabos sa mga manggagawang-bukid sa malalawak na asyendang tubuhan na ilang dekada o daantaon nang kontrolado ng kanilang mga angkan. Gayunman, sa ilalim ng inyong panunungkulan, makakapanaig na rin po ba ang tinig naming maliliit na manggagawa sa agrikultura?

Kami ang bumabalikat ng pinakamabibigat na trabaho sa mga asyenda at plantasyon ng tubo, saging, pinya, palmera, goma at iba pa – ngunit kami rin ang may pinakamababang antas ng pasahod ayon sa itinakda ng regional wage boards ng gobyerno. Kami’y nagtatrabaho nang seasonal at kontraktwal kaya karaniwang walang permanenteng trabaho at walang benepisyo. Ang hinuhulugang pensyon ay karaniwan ding kinukupit ng kumpanya o haciendero. Kami ay bulnerable sa sakuna, kalamidad at taunang pagtigil ng paggawa dulot ng off-milling season o tiempo muerto. Kahit walang bagyo, tagtuyot o delubyo, natural na kami at ang aming mga pamilya ay gutom.

Ang mga manggagawang-bukid ng Hacienda Luisita, halimbawa, ay makailang ulit nang pinangakuan ng repormang agraryo at hustisyang panlipunan – ngunit mula kay Magsaysay noong 1957 na kilala bilang “makamasang pangulo” hanggang sa populistang rehimen ng erederang si Corazon Cojuangco-Aquino noong 1986, at hanggang sa ilalim ng pinakahuling hacienderong pangulo na si BS Aquino – puro panloloko, pandarahas at pangangamkam ang dinanas ng mga manggagawang-bukid sa Luisita. Ang desisyon ng Korte Suprema noong 2012 para sa kumpletong pamamahagi ng lupain ng asyenda sa libu-libong magbubukid ay maibabaon na lang ba sa limot ngayon o maisasama na lang sa hukay ng pumanaw na punong mahistrado?

Mananatili ba kaming nagbubungkal ng lupa na hindi namin pag-aari? Patuloy ba kaming aasa sa lupang ipinapangako ng isang lipas at pekeng programa sa repormang agraryo na binalangkas at ipinapatupad ng mga haciendero? Patuloy ba kaming lilinlangin sa mga iskemang corporative, Stock Distribution Option (SDO), leaseback at iba pang Agribusiness Venture Arrangement (AVA) na nagsasabi na ang lupa ay amin na diumanong pag-aari at amin nang malilinang, ngunit malilinang lang kung patuloy kaming magiging aliping sahuran at lilikha ng limpak-limpak na produkto at tubo para sa pakinabang ng iilan? Ganito ang kalagayan ng mga manggagawang agrikultural lalo na sa mga plantasyon sa Mindanao kung saan daan-daan libong ektarya ng lupain ang kontrolado ng mga Cojuangco, Lorenzo, Floirendo at ng mga dambuhalang multinasyunal. Ang aliping kalagayan ng mga manggagawang agrikutural ay mas palalawakin ba sa planong ekspansyon ng mga plantasyong ito sa Negros, Bohol, Palawan at iba pang panig ng bansa?

Sa ilalim ng bagong administrasyon, ang pagsasabi namin ng katotohanan at pagtuligsa sa mga makapangyarihan ay patuloy bang susuklian ng pangungutya, marahas na panunupil at masaker na gaya ng aming naranasan mula Escalante, Mendiola, Hacienda Luisita at Kidapawan? Kami na siya na ngang mga biktima ng karahasan ay itinuturing pa na mga kaaway ng estado at patuloy na tinutugis ng pulis at militar, sinasampahan ng patung-patong na gawa-gawang kaso, at pinagdurusa sa iligal na pagkakabilanggo.

Kadusta-dusta ang aming kalagayan. Hayaan po ninyo na iparating namin sa inyo ang ilan sa aming mga kagyat na panawagan:

Lupa at hustisya para sa mga manggagawang-bukid ng Hacienda Luisita – imbestigahan ang mga anomalya gaya ng panunuhol at kumpensasyon gamit ang milyun-milyong pera sa DAP, at tuluyang ipawalambisa ang pekeng pamamahagi ng lupa na ipinatupad ng gobyernong Aquino. Imbestigahan at parusahan ang lahat ng sangkot sa masaker noong 2004 at sa patuloy na panloloko, pandarahas, pangangamkam sa mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita.

Seguridad sa trabaho – Wakasan ang kontraktwalisasyon sa paggawa. Ibasura ang Labor Department Order No. 18-A Series of 2011 at iba pang naglelegalisa sa kontraktwalisasyon sa mga probisyon ng Herrera Law at Labor Code.

Nakabubuhay na sahod – Suportahan ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Buwagin ang mga regional wage boards at ipatupad ang pambansang minimum na sahod na P750 para sa mga manggagawa sa pribadong sektor, kabilang na rito ang mga manggagawa sa agrikultura.

Benepisyo at serbisyo, hindi korapsyon at negosyo – Imbestigahan ang mga tiwaling opisyal at ganid na haciendero at miller na nagpapasasa sa sugar levy mula sa Social Amelioration Program (SAP) na dapat ay para sa mga manggagawang agrikultural at manggagawang-bukid sa tubuhan. Direktang ipamahagi ang daan-milyong pondo ng SAP para sa mga tunay na benepisyaryo. Itulak ang pagpapasa ng P2,000 SSS Pension Hike na hinadlangan ni Aquino sa pamamagitan ng veto.

Bigas, hindi bala – maagap na ayuda sa mga magbubukid at mamamayan sa panahon ng sakuna at kalamidad; partikular na suporta para sa mga manggagawang-bukid sa tubuhan na apektado ng taunang tiempo muerto.

Kalayaan, katarungan at kapayapaan – Wakasan ang pampulitikang panunupil at militarisasyon sa kanayunan. Itaguyod at pangalagaan ang karapatang mag-organisa, umanib sa mga asosasyon, magmobilisa at magpahayag ng mga saloobin at hinaing. Katarungan para sa Kidapawan at lahat ng biktima ng panunupil ng estado. Ibasura ang lahat ng mga gawa-gawang kaso laban sa mga magsasaka at mamamayang nakikipaglaban para sa kalayaan at karapatan. Palayain ang lahat ng mga bilanggong pulitikal. Ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan.

Lupang sakahan, hindi libingan – Ipatupad ang tunay na reporma sa lupa. Itigil ang ekspansyon ng mga dambuhalang agrikultural na plantasyon. Suportahan o i-“certify as urgent” ang pagpapasa ng bagong batas sa reporma sa lupa o Genuine Agrarian Reform Bill.

Kung walang tunay na reporma sa lupa, walang tunay na pag-unlad sa buong bayan. Patuloy na maghihirap ang masang anakpawis kung masasailalim pa rin ang bansa sa mga neoliberal na patakaran, at sa mga dikta o imposisyong pang-ekonomiya, pampulitika at militar na pabor lamang sa mga dayuhan at imperyalista.

Kung kami’y mananatiling busabos at alipin, kami at ang nakararaming magbubukid sa kanayunan lalo na ang ating kabataan, ay patuloy na dadayo at magpapalabuy-laboy sa mga syudad at hanggang sa ibayong dagat para sa walang kapararakang paghahanap ng disenteng pamumuhay at hanapbuhay. Araw-araw na nakaamba sa mamamayan ang panganib na masadlak sa mas masahol na kalagayan gaya ng droga, prostitusyon at kriminalidad – mga salot na ipinangako ninyong pupuksain sa lalong madaling panahon.

Ang pagtugon sa laganap na kaguluhan sa ating bayan, sa armadong tunggalian, at sa malawakang gutom at kahirapan ay nagsisimula sa pakikinig at pagbibigay-tinig sa maliliit na mamamayan na tulad namin – sa tulad naming mga manggagawa sa agrikultura at manggagawang-bukid na matagal nang hinahamak ngunit patuloy na nakikibaka para sa hustisyang panlipunan, tunay na kalayaan at demokrasya sa ating bansa.

 

DANILO RAMOS
Pangkalahatang Kalihim
Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)

Advertisements

One thought on “Bukas na Liham sa Bagong Pangulo ng Bansa, Rodrigo Roa Duterte

  1. i liked Pres.Duterte very much and will be a good president…..iam ma.rossana balita,59 yrs.old, cancer patient,PWD also, no income, homeless,solo single parent, i have 4 another major sicknesses…can the president help me po.iam aling rose po

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s