Pagkilala at Pagpupugay kay Ka Nestor Villanueva

kanestor

PAGKILALA AT PAGPUPUGAY KAY KA NESTOR VILLANUEVA, Tagapangulo, Katipunan ng mga samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (KASAMA-TK)

Kami, mula sa UNYON NG MGA MANGGAGAWA SA AGRIKULTURA (UMA), pambansang progresibong sentro ng mga unyon, pederasyon, asosasyon at organisasyong masa ng mga manggagawang agrikultural sa Pilipinas, ay nagpupugay kay Ka NESTOR VILLANUEVA, matatag na lider ng uring magsasaka at masang anakpawis.

Taos pusong pakikiramay kay Ka Lani, kabiyak ng puso ni Ka Nestor at kasama sa pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa (TRL), pambansang kalayaan at demokrasya na may sosyalistang perspektiba; sa mga anak na sina Nesty at Sierra, ipagmamalaki n’yo at ikararangal si Ka Nestor bilang asawa, ama at bilang kasama. Ginugol niya ang kanyang panahon, talino at kasanayan para sa interes ng mga inaapi at pinagsasamantalahan sa ating bansa. Aktibong nakibaka kasama ng libu-libong magsasaka para sa lupa at pambansang industriyalisasyon, nakipagkabit-bisig sa uring manggagawa at malawak na hanay ng mamamayang lumalaban para sa tunay na pagbabago.

Una pa man, matatag na nanindigan para igiit ang kanilang karapatan sa lupa at tirahan sa kanilang barangay, kung saan nais kamkamin ng panginoong maylupa ang lupang sakahan na malaon nang binubungkal kasama ang mga magbubukid sa baryo. Hindi alintana ang sakripisyo at panganib sa buhay dahil sa kontra-magbubukid na programa, patakaran at anti-insurgency campaign ng rehimeng US-Aquino at mga nagdaang rehimen.

Ka NESTOR, mananatili ka sa aming puso at alaala; ang iyong ginawa ay halimbawa ng pagiging mapagkumbaba at matatag na paninindigan sa tama at para sa kagalingan ng masa. Dakila ang ating gawaing paglingkuran ang sambayanan. Dapat nating ipagmalaki at ikarangal na tayo ay bahagi ng kilusang mapagpalaya – tunay na nagsusulong ng interes ng sambayanan, nakikibaka laban sa pyudalismo, burukrata kapitalismo at dominasyon at pandarambong ng mga dayuhan sa ating bansa.

Pagpupugay kay Ka Nestor at mga kasamang nag-alay ng buhay para sa bayan – kayo na tunay na martir at bayani ng sambayanan. Mabuhay kayo!

Mamamayang pinagsasamantalahan at inaapi, pahigpitin ang ating pagkakaisa. Makibaka, maglingkod at magtagumpay!

1 Marso 2016

Lalawigan ng Laguna

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s