BS Aquino attacks Luisita farmers anew in shady PPP deal

NotoSolar.jpg

pahayag

FOR IMMEDIATE RELEASE:  NOVEMBER 26, 2015
Reference: Gi Estrada, UMA Media Officer, 0916.611.4181

The Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) strongly condemns the recent attacks and state violence against Hacienda Luisita farmworkers who are opposed to the Tarlac Solar Power Project.

UMA denounces the attack against the chairperson of the Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA), Florida Sibayan, who was assaulted November 21 by a person hired by subcontractors working for the PetroSolar Corporation, the Department of Energy’s (DoE) private partner in the construction of the said project. We also assail intensified police and military presence in Barangays Balete, Lourdes (Texas) and Central all within Hacienda Luisita, deployed by the state to secure this new public-private partnership (PPP) project of the haciendero BS Aquino government.

The construction of BS Aquino’s Tarlac Solar Power Project masks renewed landgrabbing efforts in Hacienda Luisita through a purported “environment-friendly” endeavor. Anakpawis Partylist Rep. Fernando Hicap has already called for the cancellation of this project.

The proposed site of this solar power plant is within a 500-hectare disputed agricultural area immorally claimed by the Cojuangco-Aquino firm Luisita Realty Corporation (LRC) and the RCBC, a commercial bank owned by the Yuchengco family along with PetroSolar and. Electrical posts will also traverse a 260-hectare agricultural area claimed by another Cojuangco-Aquino firm, TADECO.

This shady PPP deal between BS Aquino and long-time business partners of the Cojuangco-Aquinos is expected to intensify the reign of impunity and sham land reform in Luisita made possible through the “Daang Matuwid” farce.

Farmers cultivating these areas have been displaced by orchestrated violent attacks by RCBC and the state with the implementation of Oplan April Spring since 2011. From 2013-2014, the Department of Agrarian Reform’s (DAR) belated issuance of a Notice of Land Reform Coverage (NOC) for TADECO lands did not prevent police and goons from bulldozing crops and burning homes to forcibly evict the farmers.

AMBALA, through its counsels from the Sentro para sa Tunay na Repormang Agraryo (SENTRA), still has a pending petition to revoke the DAR conversion order, issued way back in 1996, for the disputed 500-hectare agricultural area. We believe that the completion of the Tarlac Solar Power Project will set a precedent that may lead to the complete wipe-out of Hacienda Luisita’s farming community.

Hacienda Luisita residents must not be lured by the promise of benefits from this solar project. Cheap or free electricity will be for naught once farmers and residents have been completely evicted and displaced to make way for grandiose development projects such as this. This solar power plant is part of the Cojuangco-Aquino’s Luisita Ecozone project, a long-standing development plan which has spawned more state repression and killings in Hacienda Luisita after the gruesome massacre of 2004. We must not forget that Tarlac City Councilor Abelardo Ladera, a proud son of Barangay Balete in Hacienda Luisita, was killed ten years ago for his expose and vocal opposition against the Cojuangcos’ ecozone plan.

The Cojuangco-Aquinos and their Hacienda Luisita, Inc (HLI) still owe the farmworkers a staggering debt of Php 1.33 billion for the highly-irregular sale of land assets under agrarian reform, including this 500-hectare property. The Supreme Court order for the audit of these assets must be pursued independently and should not be made a cunning bargaining chip by the HLI, LRC, RCBC or PetroSolar to diffuse opposition to Aquino’s PPP solar project.

The intense life and death struggle of Hacienda Luisita farmers has already proven that the Cojuangco-Aquinos and their corporate avatars have absolutely no historical, moral, or legal right to lay claim to the vast agricultural lands of Hacienda Luisita. UMA stands with Hacienda Luisita farmworkers who are consistently fighting for genuine land reform and social justice.

Maanomalyang PPP sa Luisita, panibagong atake ni BS Aquino laban sa mga magsasaka

Pahayag ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)

Mariing kinokondena ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) ang panibagong mga atake at karahasan ng estado laban sa mga manggagawang-bukid ng Hacienda Luisita na tumututol sa Tarlac Solar Power Project.

Kinokondena ng UMA ang atake laban sa tagapangulo ng Alyansa ng mga Manggagawang-Bukid sa Asyenda Luisita na si Florida Sibayan, na noong Nobyembre 21 ay sinuntok ng isang bayaran ng subcontractor ng PetroSolar Corporation, ang kasosyo ng Department of Energy (DoE) sa pagtatayo ng naturang proyekto. Tinututulan din namin ang pinaigting na militarisasyon o pagtatambak ng mga pulis at sundalo upang protektahan itong bagong public-private partnership project (PPP) ng hacienderong gobyerno ni BS Aquino.

Ang panibagong mga maniobra sa pangangamkam ng lupa ay itinatago ni BS Aquino sa pamamagitan ng proyektong ito na diumano’y “mabuti-sa-kalikasan” (environment-friendly). Nauna nang ipinanawagan ni Anakpawis Partylist Rep. Fernando Hicap ang kanselasyon ng proyektong ito.

Ang lugar na pagtatayuan ng solar power plant ay saklaw ng 500-ektaryang agrikultural na lupa na inaangkin ng Luisita Realty Corporation (LRC), isang kumpanya ng Cojuangco-Aquino, at ng RCBC, isang bangko na pagmamay-ari ng pamilya Yuchengco, gaya ng kumpanyang PetroSolar at PetroGreen Energy Corp. Ang mga poste ng kuryente ay dadaan sa 260-ektaryang agrikultural na erya na inaangkin naman ng TADECO, isa pang kumpanya ng mga Cojuangco-Aquino.

Ang maanomalyang PPP na ito sa pagitan ni BS Aquino at ng mga datihang kasosyo ng pamilya Cojuangco-Aquino ay inaasahang magpapalala sa kawalan ng pananagutan at bogus na reporma sa lupa na umiiral sa Hacienda Luisita sa pamamagitan ng kalokohan ng “Daang Matuwid.”

Ang mga magsasakang naglilinang ng lupain dito ay napalayas dahil sa marahas at sistematikong mga atake ng RCBC at ng estado na nagpakawala ng Oplan April Spring mula 2011. Mula 2013-2014, ang pag-iisyu ng DAR ng huli na at walang saysay na Notice of Coverage (NOC) para sa saklaw ng TADECO ay hindi nakapigil, bagkus naging hudyat pa nga ng mga pulis at bayaran para ituloy ang pagbubuldoser at panununog ng mga kubo para sapilitang itaboy ang mga magsasaka.

Ang AMBALA, sa pamamagitan ng mga abugado nito sa SENTRA ay may nakabinbin pang petisyon para sa ibasura o i-revoke ang conversion order na inisyu ng DAR noon pang 1996 para sa 500-ektaryang lupa na ito. Naniniwala kami na ang pagkukumpleto ng Tarlac Solar Power Project ay magbibigay-daan sa ibayong pangangamkam na maaaring tumungo sa malawakang pagpapalayas sa mga magsasaka sa buong Hacienda Luisita.

Ang mga residente ng Hacienda Luisita ay hindi dapat magpasilaw sa mga pangakong benepisyo mula sa proyektong ito. Ang mura o libreng kuryente ay walang saysay kung ang mga magsasaka at residente ay mapapalayas at mawawalan ng kabuhayan sa pagsasaka para lang bigyang-daan ang mga tinaguriang “development project” na gaya nito. Ang proyektong ito ay bahagi lang ng Luisita Ecozone, na matagal nang plano ng mga Cojuangco-Aquino. Naging mitsa ito ng ibayong panunupil at sunud-sunod na pagpaslang matapos ang masaker sa Hacienda Luisita noong 2004. Huwag nating kalimutan na si Konsehal Abel Ladera, isang mabuting anak ng Barangay Balete sa Hacienda Luisita, ay pinaslang sampung taon na ang nakararaan nang dahil sa paglalantad at matapang niyang pagtutol sa planong ecozone ng mga Cojuangco.

Ang mga Cojuangco-Aquino at ang kanilang Hacienda Luisita, Inc (HLI) ay may utang pang Php 1.33 bilyon sa mga manggagawang-bukid dahil sa maanomalyang pagbebenta ng mga lupaing nasa ilalim ng repormang agraryo, kabilang na ang 500-ektaryang lupa na ito. Ang utos ng Korte Suprema para sa audit ng perang ito ay dapat ipursige bilang hiwalay na obligasyon – hindi ito dapat maging tusong alok mula sa HLI, LRC, RCBC o PetroSolar para lang mapigilan ang mainit na pagtutol ng mga manggagawang-bukid laban sa PPP solar project ni Aquino.

Napatunayan na ng maigting na buhay at kamatayang pakikibaka ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita na ang mga Cojuangco-Aquino at ang mga kinatawan nilang korporasyon ay walang istorikal, moral at legal na karapatan para mag-angkin ng malalawak na lupaing agrikultural sa Hacienda Luisita. Naninindigan ang UMA kasama ng mga manggagawang-bukid ng Hacienda Luisita na tuluy-tuloy na nakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at hustisyang panlipunan.

 

Advertisements

One thought on “BS Aquino attacks Luisita farmers anew in shady PPP deal

  1. Pingback: #LuisitaUpdate | Why did netizens revive a 4-year-old news item on Hacienda Luisita? |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s