Mensahe ng Pakikiisa ng UMA sa ika-11 Kongreso ng KMU

kmu 35

Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)
Agosto 27, 2015

Mainit at militanteng pagbati ang ipinapaabot ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa mga kasama sa Kilusang Mayo Uno sa okasyon ng ika-11 Pambansang Kongreso ng KMU ngayong 27-29 Agosto, 2015.

Ang tema ng kongreso ay napapanahon at may malaking kabuluhan para sa mga manggagawa: “Paigtingin ang pakikibaka sa mga atakeng neoliberal sa mga manggagawa at mamamayan! Isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka na may perspektibang sosyalista! Isulong ang tunay, palaban at makabayang unyonismo!”

Umaalingawngaw ang mga panawagang ito maging sa mga magbubukid na mahigpit na katuwang ng mga manggagawa sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Mahalaga ang temang ito lalo na para sa mga manggagawa sa agrikultura na dapat matuto mula sa mayamang karanasan ng KMU sa tunay, palaban at makabayang unyonismo. Ang mga neoliberal na atake mismo ang nagpapalaki sa bilang ng mga manggagawa sa agrikultura sa ating bansa – sila’y mga magbubukid na inaagawan o pinagkakaitan ng sariling lupang mabubungkal kung kaya’t naitutulak sa pinakamasahol na mga kondisyon sa paggawa sa mga asyenda at plantasyon sa kanayunan. Sila’y dapat na pukawin, organisahin at pakilusin para ipaglaban ang sahod, kaseguruhan sa trabaho, benepisyo at karapatan sa lupa, sa tunguhing makamit ng buong sambayanan ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industiyalisasyon.

Tumitindi ang mga neoliberal na atake na sumasalanta sa mga manggagawa gaya na lang ng kontraktwalisasyon, papanatili ng mababang pasahod, at pagkitil sa karapatang mag-unyon. Walang pambansang minimum na sahod, at sa kasalukuyan ay hiwalay at mas mababa pa ang sinasabing minimum na sahod ng mga manggagawa sa agrikultura sa iba’t ibang rehiyon. Iniinstitusyunalisa rin ng Department of Labor o DOLE ang mga patakarang gaya ng pakyawan o iskemang piece-rate na laganap na kalakaran sa pasahod para sa mga manggagawang-bukid at manggagawa sa agrikultura.

Ang mga manggagawa sa agrikultura na nalalantad sa pinakamasahol at pinakamapanganib na kondisyon sa paggawa sa kanayunan ay patuloy na pinagkakaitan ng karapatan sa lupa. Pinatitindi ang mga neoliberal patakaran at mga tusong iskema sa ilalim ng bogus na reporma sa lupa ng pamahalaan, gaya ng patuloy na pagpapatupad ng bangkaroteng Stock Distribution Option o SDO na ginawa sa Hacienda Luisita, at ng corporative scheme, leaseback, contract-growing, at iba pang mga anyo ng Agribusiness Ventures Arrangements o AVA. Ang mga iskemang ito ay dapat ilantad dahil sa tahasang pagpabor sa mga dambuhalang agrikorporasyon ng mga dayuhan, panginoong maylupa at malaking burgesya komprador. Sa pamamagitan ng mga iskemang AVA ay nagiging ligal ang rekonsentrasyon at ibayong pangangamkam ng mga lupain mula sa mga magbubukid at katutubo, habang nailulusot sa mga di-pantay na kontrata ang mapanupil na mga patakaran laban sa mga manggagawang-bukid sa plantasyon at mga manggagawa sa mga kaugnay na planta at ilohan.

Pinupuri ng UMA ang militanteng pagkilos ng Kilusang Mayo Uno laban sa hacienderong rehimen ni BS Aquino, ang pamumuno nito sa pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino at ang mahigpit nitong pagtuwang sa mga pakikibaka ng mga magbubukid at mamamayan. Ang mga kampanya sa pamumuno at sa mahigpit na pagtuwang ng KMU sa nakaraang mga taon ay umani ng di-malilimot na mga tagumpay, gaya na lang ng makasaysayang welgang bayan at patuloy na pakikibaka ng mamamayan ng Hacienda Luisita, at kamakailan lang, ang matagumpay na mga welga at protesta ng mga manggagawa sa sagingan sa pamumuno ng ilang unyon at alyansa laban sa SUMIFRU sa Compostela Valley, at ng United Pantaron Banana Workers Union laban sa NEH sa Sto.Tomas, Davao del Norte.

Ang mga tagumpay na ito ng sama-sama at militanteng pagkilos ng mga manggagawa ay nagbibigay sa atin ng mayamang aral at inspirasyon. Isulong ang tunay, palaban at makabayang unyonismo! Isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka na may perspektibang sosyalista!

Mabuhay ang Kilusang Mayo Uno!
Mabuhay ang Uring Manggagawa!
Isulong ang Tunay na Reporma sa Lupa at Pambansang Industriyalisasyon!    

Basahin din:

Susing Talumpati sa ika-11 Kongreso ng Kilusang Mayo Uno (KMU)
Keynote Address to the 11th National Congress of KMU
ni Prop. Jose Maria Sison

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s