Mensahe ng Pakikiisa ng UMA sa ika-11 Kongreso ng KMU

kmu 35

Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)
Agosto 27, 2015

Mainit at militanteng pagbati ang ipinapaabot ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa mga kasama sa Kilusang Mayo Uno sa okasyon ng ika-11 Pambansang Kongreso ng KMU ngayong 27-29 Agosto, 2015.

Ang tema ng kongreso ay napapanahon at may malaking kabuluhan para sa mga manggagawa: “Paigtingin ang pakikibaka sa mga atakeng neoliberal sa mga manggagawa at mamamayan! Isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka na may perspektibang sosyalista! Isulong ang tunay, palaban at makabayang unyonismo!”

Umaalingawngaw ang mga panawagang ito maging sa mga magbubukid na mahigpit na katuwang ng mga manggagawa sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Mahalaga ang temang ito lalo na para sa mga manggagawa sa agrikultura na dapat matuto mula sa mayamang karanasan ng KMU sa tunay, palaban at makabayang unyonismo. Ang mga neoliberal na atake mismo ang nagpapalaki sa bilang ng mga manggagawa sa agrikultura sa ating bansa – sila’y mga magbubukid na inaagawan o pinagkakaitan ng sariling lupang mabubungkal kung kaya’t naitutulak sa pinakamasahol na mga kondisyon sa paggawa sa mga asyenda at plantasyon sa kanayunan. Sila’y dapat na pukawin, organisahin at pakilusin para ipaglaban ang sahod, kaseguruhan sa trabaho, benepisyo at karapatan sa lupa, sa tunguhing makamit ng buong sambayanan ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industiyalisasyon.

Tumitindi ang mga neoliberal na atake na sumasalanta sa mga manggagawa gaya na lang ng kontraktwalisasyon, papanatili ng mababang pasahod, at pagkitil sa karapatang mag-unyon. Walang pambansang minimum na sahod, at sa kasalukuyan ay hiwalay at mas mababa pa ang sinasabing minimum na sahod ng mga manggagawa sa agrikultura sa iba’t ibang rehiyon. Iniinstitusyunalisa rin ng Department of Labor o DOLE ang mga patakarang gaya ng pakyawan o iskemang piece-rate na laganap na kalakaran sa pasahod para sa mga manggagawang-bukid at manggagawa sa agrikultura.

Ang mga manggagawa sa agrikultura na nalalantad sa pinakamasahol at pinakamapanganib na kondisyon sa paggawa sa kanayunan ay patuloy na pinagkakaitan ng karapatan sa lupa. Pinatitindi ang mga neoliberal patakaran at mga tusong iskema sa ilalim ng bogus na reporma sa lupa ng pamahalaan, gaya ng patuloy na pagpapatupad ng bangkaroteng Stock Distribution Option o SDO na ginawa sa Hacienda Luisita, at ng corporative scheme, leaseback, contract-growing, at iba pang mga anyo ng Agribusiness Ventures Arrangements o AVA. Ang mga iskemang ito ay dapat ilantad dahil sa tahasang pagpabor sa mga dambuhalang agrikorporasyon ng mga dayuhan, panginoong maylupa at malaking burgesya komprador. Sa pamamagitan ng mga iskemang AVA ay nagiging ligal ang rekonsentrasyon at ibayong pangangamkam ng mga lupain mula sa mga magbubukid at katutubo, habang nailulusot sa mga di-pantay na kontrata ang mapanupil na mga patakaran laban sa mga manggagawang-bukid sa plantasyon at mga manggagawa sa mga kaugnay na planta at ilohan.

Pinupuri ng UMA ang militanteng pagkilos ng Kilusang Mayo Uno laban sa hacienderong rehimen ni BS Aquino, ang pamumuno nito sa pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino at ang mahigpit nitong pagtuwang sa mga pakikibaka ng mga magbubukid at mamamayan. Ang mga kampanya sa pamumuno at sa mahigpit na pagtuwang ng KMU sa nakaraang mga taon ay umani ng di-malilimot na mga tagumpay, gaya na lang ng makasaysayang welgang bayan at patuloy na pakikibaka ng mamamayan ng Hacienda Luisita, at kamakailan lang, ang matagumpay na mga welga at protesta ng mga manggagawa sa sagingan sa pamumuno ng ilang unyon at alyansa laban sa SUMIFRU sa Compostela Valley, at ng United Pantaron Banana Workers Union laban sa NEH sa Sto.Tomas, Davao del Norte.

Ang mga tagumpay na ito ng sama-sama at militanteng pagkilos ng mga manggagawa ay nagbibigay sa atin ng mayamang aral at inspirasyon. Isulong ang tunay, palaban at makabayang unyonismo! Isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka na may perspektibang sosyalista!

Mabuhay ang Kilusang Mayo Uno!
Mabuhay ang Uring Manggagawa!
Isulong ang Tunay na Reporma sa Lupa at Pambansang Industriyalisasyon!    

Basahin din:

Susing Talumpati sa ika-11 Kongreso ng Kilusang Mayo Uno (KMU)
Keynote Address to the 11th National Congress of KMU
ni Prop. Jose Maria Sison

Advertisements

Agriworkers slam Kiko: “Oil palm will push peasants deeper into poverty”

PR OIL PALM KIKO

AUGUST 24, 2015 |  FOR IMMEDIATE RELEASE
Reference: Gi Estrada, UMA media officer, 0916.611.4181

Presidential Adviser for Food Security Francisco “Kiko” Pangilinan drew criticism from agricultural workers under the national federation Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA), for zealously promoting the government’s disastrous plan to allocate one million hectares for oil palm plantations in the country within the next ten years.

UMA Deputy Secretary General Ranmil Echanis slammed Pangilinan’s speech during the 9th National Oil Palm Congress in General Santos City last week, where Pangilinan said that “Palm oil production is key to poverty alleviation.”

“As a government official ensuring food security, Pangilinan must know that oil palm plantations have brought only hunger and extreme poverty in peasant areas, especially in Mindanao,” said Echanis.

“Agricultural workers employed in the country’s oldest palm oil plantations in the Caraga region suffer hazardous working conditions and very low wages. Even after 30 years of hard toil, many remain as casual workers,” said Echanis, referring to reports from UMA’s local affiliate in Agusan del Sur, the Pinagbuklod na Lakas ng Manggagawa sa Plantasyon ng Agusan Plantations, Inc. or PIGLAS-MAPAPI.

According to a 2012 study by the Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR), poverty, poor working conditions and the high level of unemployment particularly among women have pushed children to work in various capacities as plantation workers – 24 % of plantation workers in Agusan del Sur are children between 5 to 17 years old.

UMA strongly disapproves of Pangilinan’s proposal for the “massive conversion” of so-called “idle lands” for oil palm, and pointed out that the history and the aggressive expansion of these plantations especially during the past few years led instead to massive landgrabbing and dislocation of peasant and indigenous peoples’ communities.

Extrajudicial killings and other rights violations were reported by the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) in areas such as Opol, Misamis Oriental where lumads believe that the palm oil firm A. Brown is behind the killing of the local leader of the Higaonon tribe, Gilbert Paborada, in 2012.

UMA also claimed that crop conversion and the use of toxic chemicals in oil palm plantations resulted not only in the destruction of traditional food sources in communities, but in the massive loss of agricultural areas devoted to food production.

“The Php 50 million government budget for oil palm expansion will benefit only foreign companies, investors, corrupt landlords and bureaucrats, and will push peasants deeper into poverty,” Echanis concluded.

UMA, KMP and CTUHR are part of a task force for the formation of a broad network opposing the aggressive expansion of oil palm plantations (NO PALM) in the country.

Despite huge NFA rice stocks, hunger hounds sugar workers during “tiempo muerto” in Negros

PR TIEMPO MUERTO

AUGUST 19, 2015 |  FOR IMMEDIATE RELEASE
Reference: John M. Lozande, Acting Chair, UMA; Secretary General, NFSW;
Contact Number: 09072522233

Every year, “Tiempo Muerto” or Dead Season inflicts economic hardship on the lives of the sugar workers in Negros. This annual phenomenon of hunger and dislocation has been a curse to sugar worker-families since the Spanish period. It lasts for 3 to 4 months every year and its severity peaks in the month of August to September.

Hunger is the twin image of Tiempo Muerto. It is a period in a year wherein the sugar worker-families do not earn any income as a result of the absence of jobs in most haciendas. Budgeted work in some haciendas only give sugar workers an income ranging from P200 to P300 pesos every week. It redounds to a measly P1.59 to P2.38 per meal budget for a sugar worker family with 6 members. Other haciendas offer no work at all.

Tiempo Muerto is firmly tied to land monopoly. Land monopoly in the sugar producing regions has not been eliminated by the land reform program of the government called CARP/CARPER after more than 28 years after of implementation since 1988 under Cory Aquino presidency. This government land reform program clearly failed in its supposed purpose to free sugarcane workers from the clutches of poverty and hunger.

If the government’s land reform program failed, so will the Sugar Industry Development Act (SIDA) and its main feature, the Block Farm program which, according to this act, must help agrarian reform beneficiaries. How can this program help ARBs when more than 80% of their land are in fact already back in the hands of big hacienderos and ariendadores?

None of the provisions of the SIDA will solve the problems of the sugar workers including perennial low wages, job insecurity and violations of many employers in labor standards law implementation and in Social Security System law. The main backbone of the sugar industry, the sugar workers, has no room to fare well within this Act.

SIDA cannot get rid of Tiempo Muerto, and therefore, cannot get rid of hunger of the sugar workers.

Tiempo Muerto is a heartbreaking reality that even our so called sugar leaders, government officials and agencies accept as fact. They however do nothing to address its roots causes or to embark on serious steps for genuine and pro-workers economic plans and programs.

Every Local Government Unit has millions of pesos in its 20% Development Fund and Calamity Fund every year. The Department of Labor and Employment (DOLE) has millions of pesos from the Social Amelioration Bonus (SAB) socio-economic fund and several millions more from unreleased and unclaimed SAB funds. Where does all this money go?

Tiempo Muerto is a political calamity that strikes every sugar worker in various forms and degrees of severity. It is an annual calamity to the families of 780,000 sugar workers who depend on the industry. No amount of Marching for Peace brouhaha of the Philippine Army and the Provincial Government can put this disaster out of sight.

What’s even worse, NFA warehouses in Negros are reportedly full of rice stocks which are starting to rot while hundreds of thousands of our hacienda workers in the rural areas suffer food shortage. What are these huge stocks of rice being prepared for?

Are these stocks for the election campaign of our “honorable” politicians? Reserved to augment their campaign logistics and to perpetuate their hold on government positions? Why can they not release these stocks during Dead Season to help our starving sugar workers and their families in many haciendas?

If the government bureaucracy is serious enough to stop Tiempos Muertos, they should pass the House Bill 252 or the Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) to break land monopoly and introduce a comprehensive and inclusive economic program that includes the welfare of the sugar workers.

We call on the Governor of this province, Local Government Units and other concern agencies to release food assistance to the Sugar Workers!

Stop Tiempos Muertos in the Sugar Industry!

National Federation of Sugar Workers (NFSW)
Negros Island, August 18, 2015

UMA ADVISORY

The National Federation of Sugar Workers (NFSW) will conduct a 2-day protest from August 19 to 20 to demand government instrumentalities for Tiempo Muerto-related assistance and policy advocacies for sugar workers.

This activity will address its demands to the Department of Agrarian Reform Provincial Office, the Social Security System Office, Department of Labor and Employment, National Food Authority and to the Provincial Government of Negros Occidental.

The protest will be joined by more than 1,000 farm workers from different haciendas.

NFSW is the local affiliate of the Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) in Negros Island.

Mensahe para sa AMBALA Summit mula sa Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)

ambalasum

pahayag

Agosto 15, 2015

Maalab na pakikiisa ang ipinaaabot ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa pamunuan at malawak na kasapian ng AMBALA na naglulunsad ng dalawang-araw na pagtitipon ngayong Agosto 15-16.

Napapanahon at makabuluhan ang tema ng pagtitipon:  “Konsolidahin ang ating hanay para sa ibayong pagtatanggol ng karapatan sa lupa! Tanganan ang gintong mga aral ng dakilang welga!” Sa nakaraang mga taon, naipakita ng mga manggagawang-bukid ng Luisita ang kapangyarihan ng sama-samang pagkilos sa mga tagumpay na nakamit sa iba’t ibang larangan ng pakikibaka. Sa kabila ng mabangis na pamamaslang, panunupil, panloloko, pagpapalayas at pangangamkam, nagpapatuloy at lalo pang umiigting ang laban ng mga manggagawang-bukid para sa tunay na reporma sa lupa at hustisya.

Sa unang hacienderong rehimen ng mga Cojuangco-Aquino, ipinatupad ni Cory Aquino ang bangkaroteng Stock Distribution Option o SDO sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ang paghihirap ng libu-libong manggagawang-bukid ng Asyenda Luisita sa ilalim ng SDO ang naging “modelo” ng bogus na programa sa repormang agraryo ng estado.  Sa ilalim naman ng ikalawang hacienderong rehimen ng mga Cojuangco-Aquino, o sa “tuwid na daan” ni Noynoy Aquino, ang makasaysayang desisyon ng Korte Suprema pabor sa mga manggagawang-bukid ay pilit na inilihis ng landas at binaluktot — puro panloloko, pangangamkam at pandarahas ang dinanas ng mamamayan ng asyenda.

Sa halip na ipamahagi ang lupa, pinaikot ang mga benepisyaryo sa tambiolo at pinakawalan ang talamak na aryendo, iligal na rentahan at pagbili ng mga lote. Hindi kinilala ng hacienderong gobyerno ang ating makasaysayang bungkalan, at sa halip ay kinasangkapan na rin ang Departamento sa Repormang Agraryo o DAR sa paninira ng pananim at pagpapalayas sa mga magsasakang matagal nang nagbubungkal ng lupa. Pinag-away-away ang mga magbubukid; ipinalalaganap ang takot, intriga, at panunuhol. Sa halip na ibigay sa mga magbubukid ang P1.33 Bilyon na pinagbentahan ng lupa sa RCBC at SCTEX, pinapapasok na ngayon ng pamahalaan ang mga solar power project na pagkakakitaan lamang ng mga dayuhan at pribadong negosyo at kasosyo ng mga panginoong maylupa.

Ang pagbabalasa ng mga lupain at ari-arian ng mga Cojuangco-Aquino sa pangalan ng mga bago at lumang kumpanya, kasosyo at proyekto gaya ng TADECO, LRC at Central Azucarera de Tarlac ay nagdulot na ng malawakang pagpapalayas sa mga magsasaka, tanggalan sa trabaho sa asukarera at ibayong banta sa paninirahan at kabuhayan ng mga taga-Asyenda Luisita. Harapin natin ang panibagong mga hamon na ito tangan ang mga gintong aral sa ating mayamang karanasan sa pakikibaka.

Ang mga aral sa pakikibaka sa Asyenda Luisita ay inspirasyon sa hanay ng mga manggagawa sa agrikultura sa buong bansa. Ang UMA mismo ay itinatag noong Enero 2005, ilang buwan lang matapos ang masaker sa Asyenda Luisita, bilang mapangahas na hakbang upang itaas ang antas ng pakikibaka ng mga manggagawa sa agrikultura sa gitna ng walang habas na panunupil ng estado. Kumawala ang mga manggagawang-bukid sa tanikala ng ilang dekada ng pagiging aliping sahuran sa tubuhan nang simulan ng AMBALA ang kampanyang bungkalan sa pagtatanim ng palay, gulay at iba pang pananim na makakain. Masalimuot ang mga aral mula sa pakikibaka sa Asyenda Luisita at dapat lamang na sapulin at panghawakan natin nang mahigpit ang mga aral na ito upang tuluy-tuloy nating maisulong ang kapakanan at interes ng masang magbubukid at masang sambayanan.

Kasama ng mamamayan, kinakaharap ng mga manggagawa sa agrikultura ang mga neoliberal na atake na nagpapalalim sa krisis ng mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunang Pilipino. Ang mga isyu sa Luisita gaya ng pagpapalit-gamit ng lupa, korupsyon sa DAP, militarisasyon at iba pa ay bahagi lang ng mga isyung kinakaharap ng buong sambayanan sa ilalim ng hacienderong pangulo at neokolonyal na estado. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa nga sa ilalim ng SDO at ng iba’t ibang iskema ng Agribusiness Venture Arrangements o AVA ang malalawak na asyenda at plantasyon sa Luzon, Negros, Panay, Mindanao at iba pang panig ng bansa. Gaya ng Luisita, ang mga asyenda at plantasyong ito ay mayroon ding libu-libong manggagawang-bukid o manggagawa sa agrikultura na dapat mamulat, maorganisa at mapakilos upang igiit ang kanilang karapatan sa lupa.

Ang industrisya ng asukal at kabuhayan ng milyun-milyong pamilya ng mga manggagawang-bukid sa tubuhan ay patuloy na sinasalanta ng mga imperyalistang preskripsyon sa ekonomiya gaya ng pagpapababa ng taripa sa imported na asukal, block-farming at pagpapatupad ng bagong Sugar Industry Development Act (SIDA). Sa kabilang banda, dahil na rin sa patuloy na pag-oorganisa at paglaban, lumalawak naman sa hanay ng mga manggagawa sa agrikultura lalo na sa Negros ang katulad na inisyatibang bungkalan na pinauunlad natin sa Asyenda Luisita.

Ang pakikibaka ng magbubukid sa Asyenda Luisita ay inspirasyon sa pakikibaka ng masang anakpawis at ng iba’t ibang progresibong sektor sa loob at labas ng bansa. Ibayo nating pahigpitin ang pagkakaisa sa ating hanay, muling pukawin at pakilusin ang malawak na mamamayan sa buong asyenda at patuloy na makipagkaisa sa masa ng sambayanan para sa tunay na reporma sa lupa, pambansang industriyalisasyon, pambansang kalayaan at demokrasya. Tuloy ang laban!

PATATAGIN AT PALAWAKIN ANG AMBALA!
PALAKASIN ANG KOOPERASYON! ISULONG ANG BUNGKALAN!
LUPA AT HUSTISYA PARA SA MAGBUBUKID NG ASYENDA LUISITA!
PANAGUTIN AT PATALSIKIN ANG HACIENDERONG REHIMENG US-AQUINO!
TUNAY NA REPORMA SA LUPA, IPAGLABAN!

Mensahe ng pakikiisa sa AMBALA sa okasyon ng summit nito

AMBALA summit

pahayag

Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
August 15, 2015

pdf-button-clear-1

CLICK FOR ENGLISH TRANSLATION

Ikinararangal ko pong ipaabot ang militanteng pagbati ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) sa Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) sa okasyon ng Summit nito ngayong ikalabing lima at labing anim (15 at 16) ng Agosto.

Kami sa ILPS ay bumabati sa inyong matibay na pakikibaka at mga tagumpay na natamo hanggang ngayon laban sa pinakamakapangyarihang pamilyang malaking komprador-asendero sa bansa. Batid ng buong daigdig ang dakilang welga ng Hacienda Luisita at ang AMBALA bilang pinakamalawak na samahan ng masang anakpawis sa Hacienda Luisita na nananawagan para sa tunay na reporma sa lupa.

Malaki ang simpatya ng mga mamamayan ng mundo sa paghihirap ninyo bunga ng pinakamasahol na pang-aapi at pagsasamantala, kabilang ang mapanlinlang na paggamit ng stock distribution option sa mahabang panahon, ang kasumpsumpang masaker at serye ng pagpaslang, tulad sa lider ng United Luisita Workers Union na si Tirso Cruz, lider ng Central Azucarera de Tarlac Labor Union na si Ricardo Ramos, lider ng Alyansa ng Magbubukid sa Tarlac na si Marcelino Beltran, lider ng Anakpawis na si Victor “Tatang Ben” Concepcion, lider ng Bayan Muna-Tarlac na si Flor Collantes, konsehal ng Lungsod Tarlac na si Abel Ladera, Bishop Alberto Ramento and Fr. William Tadena na lahat ay tumindig at nagtaguyod sa inyo.

Mataas ang pagtingin ng mga mamamayan ng daigdig sa inyo bunga ng inyong pagpursigi sa pakikibaka para sa lupa at katarungan, at sa mahahalaga ninyong tagumpay sa kabila ng pag-akyat ni Benigno Aquino III sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ng malalaking komprador at asendero na dominado ng pamahalaang US at sa kabila ng walang kaparushan (impunity) at pagtataas pa nga ng ranggo ng mga opisyal na militar at sibil na may pananagutan sa masaker sa Hacienda Luisita at mga kaugnay na pagpatay na nauna kong binaggit.

Itinataguyod namin ang matatag na layunin at pagsisikap ng summit na lalong konsolidahin ang mga komunidad ng mga magbubukid sa sampung barangay ng Hacienda Luisita at mas mahusay pang ihanda sila tungo sa higit pang malalaki at mahihirap na pakikibaka sa hinaharap sa harap ng pakana ng pamilyang Cojuangco-Aquino at mga kasabwat na paigtingin ang mga tangka nitong paligiran, agawin, daklutin at muling ikonsentra ang lupain at biguin ang masang anakpawis sa Hacienda Luisita.

Tulad ng inyong isiniwalat at kinondena, patuloy ang mga kasinungalingan, panlilinlang, militarisasyon, pananakot, panliligalig at kawalang parusa bilang mga paraang ginagamit ng presidente ng republikang papet at ng kanyang pamilya upang labagin ang inyong mga batayang karapatan sa lupa at katarungan. Gumagamit sila ng masasalimuot at mapanlinlang na pakana upang atakihin at pagkaitan kayo ng lupa. Subalit ang AMBALA ay nagtagumpay na buuin ang inyong kolektibong lakas at pamunuan kayo na magkamit pa ng mga tagumpay sa sosyoekonomya at pulitika.

Marami pa ang kailangang gawin upang magkamit ng higit na malakaking tagumpay. May tiwala kami na magiging matagumpay ang inyong summit na patibayin pang lalo ang inyong mga tagumpay at balangkasin ang mga balak at tungkulin sa pagkakamit ng higit na malalaking tagumpay. Dapat kamtin pa ninyo ang dagdag na mga tagumpay di lamang para sa sarili ninyo sa Hacienda Luisita kundi para sa lahat ng masang anakpawis at para sa ating bayan. Nakakapagpalakas loob sa lahat na ang AMBALA ay kalahok sa pambansang kampanya para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon; at naninindigang isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang AMBALA!
Isulong ang pakikibaka sa Hacienda Luisita!
Mabuhay ang mga magsasaka at manggagawang bukid!
Ipagtagumpay ang tunay na reporma sa lupa at hustiya sosyal!
Mabuhay ang pambansa demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino!

MENSAHE NG PAKIKIISA SA AMBALA SA OKASYON NG SUMMIT NITO from PinasMediaNetwork on Vimeo.

——

Ang Alyansa ng mga Manggagawang-Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) ay kasaping organisasyon ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA).

German, French firms linked to disputed solar projects in Hacienda Luisita and Negros

PR GF SOLAR

AUGUST 11, 2015 |  FOR IMMEDIATE RELEASE
Reference: Gi Estrada, UMA media officer, 0916.611.4181

Agricultural workers under the national federation Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) warned that instead of bringing development and sustainable energy sources to the country, solar power plant projects involving certain German and French firms will technically “aid landgrabbing” in Hacienda Luisita and Victorias City, Negros Occidental.

“The solar plants will bring displacement and hunger to affected peasant communities. Sugar workers have tilled these areas for decades, but they are now being driven away to make way for these projects,” said John Milton Lozande, UMA Acting Chairperson.

According to reports, Germany’s Conergy will build the 50-megawatt (MW) Tarlac Solar Power Project (TSPP) in Hacienda Luisita for PetroSolar Corp., a subsidiary of PetroGreen Energy Corporation.

Meanwhile, France’s UrbaSolar has publicized that it will construct a 30-MW solar plant in Victorias City, Negros Occidental in collaboration with another French company, Green Lighthouse for SunAsia Energy.  The signing of the contract with SunAsia Energy was in parallel with French President François Hollande’s state visit to the Philippines on February 26-27, 2015.

Both areas are embroiled in agrarian disputes.

The TSSP will be constructed in a disputed agricultural area located in barangays Balete and Lourdes (Texas) inside Hacienda Luisita. The area is part of the 500-hectare property ceded by the Cojuangco-Aquinos’ Hacienda Luisita, Inc. (HLI) to Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), Luisita Realty Corporation (LRC) and Luisita Industrial Park, Co. (LIPCO) approved for land-use conversion by the Department of Agrarian Reform (DAR) way back in 1996.

Petrogreen and RCBC are both under majority ownership of the Yuchengco family, who are known business partners of the Cojuangco-Aquinos in establishing the Luisita Industrial Park complex.

The Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita or AMBALA, UMA’s local affiliate in Tarlac, has a pending petition to revoke DAR’s conversion order.

According to Ranmil Echanis, deputy secretary general of UMA:  “The Tarlac solar project will worsen displacement brought about by bogus land distribution implemented by the DAR under this Cojuangco-Aquino landlord president.”

Violent eviction of farmers and bulldozing of crops inside Hacienda Luisita coincided with DAR’s land distribution process from 2013 to 2014. More than a thousand hectares of disputed agricultural areas have been fenced off by Cojuangco-Aquino firms. These areas are supposedly reserved for “development projects.”

“Luisita farmers oppose the solar project because it will set a precedent that may lead to the complete wipe-out of Luisita’s farming community,” Echanis added.

Meanwhile, UrbaSolar and Green Lighthouse will construct the Negros solar plant in a 51.5495 hectare sugarcane plantation in Barangay 12, Victorias City, Negros Occidental, in landholdings of the Maria C. Benedicto Agricultural Corporation.  On April 2014, the Department of Agrarian Reform (DAR) issued a notice of coverage (NOC) on said land, meaning that the said area must be distributed to farmworker-beneficiaries.

Last July 16, thirty-seven (37) farmworker-families and actual occupants of the said land filed an opposition paper against land use conversion before the DAR’s Regional VI office in Jaro, Iloilo.

The affected farmworkers are members of the National Federation of Sugar Workers (NFSW), UMA’s local affiliate in Negros.

UMA already sent formal correspondence and inquiry to the DAR, Department of Energy (DOE), and Department of Environment and Natural Resources (DENR) as to why the said landholdings were approved for solar power projects despite existing agrarian disputes.

According to the NFSW, the DAR’s Regional Center for Land Use Policy, Planning and Implementation (RCLUPPI) recently did an investigation in Victorias City.

Meanwhile in Hacienda Luisita, DAR national made an indorsement letter addressed to the Land Use Cases Division of the Bureau of Agrarian Legal Assistance on the disputed lands in Hacienda Luisita but has not yet made any decision on the petition of AMBALA.

AMBALA Manifesto vs Luisita Solar Power Project

MANIPESTO PARA TUTULAN ANG PETROGREEN CORPORATION O ANUMANG KORPORASYON SA PAGTATAYO NG MGA PERMANENTENG ISTRUKTURA SA MGA LUPA NG MGA MAGSASAKA NG ASYENDA LUISITA NA DINIDINIG PA SA DAR AT SA KORTE SUPREMA.

IMG_20150803_165218

pahayag

Kaming mga manggagawang-bukid at magsasaka ng Asyenda Luisita at kasapi ng Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) ay mahigpit na tumututol na maitayo ang humigit-kumulang limampung ektaryang (50-hectare) Tarlac Solar Power Project sa Barangay Balete at Barangay Lourdes (Texas), at sa anumang mga proyekto sa lupa naming mga magsasaka sa Asyenda Luisita na hindi naman kaming mga magsasaka ng Asyenda Luisita ang tunay na makikinabang kundi ang iilang mga pribadong kumpanya lamang at kinasangkapan pang puhunan ang pera ng taumbayan.

Habang laging kapos ang badyet para sa serbiyong panlipunan at pangangailangan ng mamamayan, may pondong laan ang gobyernong Aquino sa pamamagitan ng kanyang Kagawaran ng Enerhiya (DoE) para bigyan ng 3.95 bilyong pisong puhunan ang kakuntsaba nitong PetroGreen Energy Corporation (PGEC) para magtayo ng Tarlac Solar Power Project. Itatago pa nila sa palamuti ng “kaunlaran” at mga proyektong “mabait-sa-kalikasan” ang kanilang maiitim na balak para tuluyang makamkam ang lupain namin sa Asyenda Luisita.

Hindi kami tumututol sa kaunlaran, hindi din kami tumututol sa paglikha ng mga paraan para magkaroon ng “mabait-sa-kalikasan” na pagkukunan ng enerhiya (elektrisidad), subalit anumang pag-unlad ay laging dapat nagsasaalang-alang ng karapatan at makabuluhang kabutihan ng masa ng sambayanan, dahil para kanino ba dapat ang mga pag-unlad – para lamang ba ito sa pribadong korporasyon at iilang makapangyarihan?

Balikan natin ang kasaysayan, maliwanag na wala naman talagang balak na palitan ang gamit ng lupa kahit pa isinailalim ito sa kumbersyon noong 1996. Tangka lamang ito ng mga Cojuangco-Aquino at ng mga kasapakat ng mga ito na itakas sa “Programa sa Reporma sa Lupa” ang nasabing lupain kaya nagpalipat-lipat lamang ito sa mga korporasyong pag-aari din naman ng mga kapamilya, kaibigan, kaalyado ng mga Cojuangco-Aquino: Centennary, LIPCO, at RCBC-Yuchengco.

Napakaliwanag naman na nilabag ng Hacienda Luisita Incorporated at ng mga sumunod pa na nalipatan niya ng interes sa lupa (Centennary, RCBC-Yuchengco), ang mga kondisyon ng “ORDER FOR CONVERSION ORDER” pati ang mga mga batas at regulasyon ng nasabing kasunduan sa kombersyon. Nasa probisyon ng batas sa Land Use Conversion, na ang lupang nabigyan ng “conversion order” ay mayroon lamang limang taon (5 years) para tapusin ang proyekto, o kung di man kayaning matapos dapat sanang humingi ng palugit at dagdag panahon sa Kagawaran ng Reporma sa Lupa (DAR) — mga rekisitong hakbangin ito na hindi ginawa ng mga Cojuangco-Aquino, ni ng mga nilipatan nito ng kanyang interes sa lupa. Inuupuan nga lamang at hindi inaaksyunan ng DAR ang tatlong taon na naming petisyon para ibasura ang conversion order, hanggang ngayon usapin ito na dapat munang maresolba bago sila magbalak na magtayo ng anumang proyekto sa aming lupa.

Alam naman naming simula pa lang ang Tarlac Solar Power Project, pagkatapos nito Luisita EcoZone naman ang isusunod na sasaklaw ng halos 1,500 ektaryang lupain na kinakamkam naman ng TADECO, korporasyon pa din ng pamilyang Cojuangco-Aquino. Dinadahan-dahan nila kaming linlangin, at kung papalag–dadahasin, para makamkam ang aming mga lupa at mapakinabangan ng kani-kanilang mga pribadong interes. Limpak-limpak na tubo ang pinaglalawayan nila dito. Iniaalok nila ang lupa sa mga pribadong dayuhang korporasyon, habang inilalako naman sa amin ang nakaeengganyong mga trabaho.

Hindi naman kami tumututol sa lilikhaing trabaho para sa aming mga kababaryo, ngunit tumututol kami na igigisa nila kami sa aming sariling mga mantika. Hindi ba baryang sukli ang mga sahod sa aming lakas paggawa, gayong ang totoo ay amin ang lupa at mas malaki ang pakinabang kung nasa amin ang kontrol nito? kung kami ang magbubungkal at magpapaunlad nito?

Ni hindi pa nga nila iyan mabayad-bayaran sa amin gaya nang iniuutos ng Korte Suprema sa kanila noong April 24, 2012, na bayaran kami ng mga Cojuangco-Aquino ng halagang 1.33 bilyon piso para sa mahigit-kumulang 500 ektaryang lupa na iligal nilang ibinenta. Tatlong taon matapos ang desisyon, hindi pa rin naisasauli ang 1.33 bilyong piso, ibig sabihin, amin pa din ang lupa. Lupa ang ninakaw, lupa ang aming binabawi.

Mantakin ninyo: lupa ng mamamayan ng Asyenda Luisita, negosyong pinuhunanan mula sa kaban ng bayan, at lakas paggawa ng mga anak ng Asyenda Luisita, pero ang tubo at ganansya mananatiling para sa pribadong korporasyon at iilang kumita sa proyekto ng gobyerno.

Gayon na lamang ang kanilang pagkaganid at pagkahayok sa kikitain. Tignan ang taon ng 2011 hanggang 2013: Naririyan ang nabuking na Oplan April Spring na pinamunuan ni Atty. Romeo Candazo para wasakin ang masiglang Proyektong Bungkalan na itinaguyod ng AMBALA para sa masa ng sambayanan ng Asyenda Luisita. Naririyan ang patong-patong na gawa-gawang kaso, na maliwanag na mga pananakot lamang at mga harasment sa mga lider magsasaka na nagtataguyod ng laban sa lupa. Nariyang mabigyan ng warrant of arrest ang mga lider magsasaka, at sa iba pa nga ay ipinakulong ng ilang araw. Naririyang i-raid nila ang kubol na nakatirik sa loob ng lupa na inaangkin ng RCBC, at kaladkarin ang masa na parang baboy. Naririyan din ang panunutok ng baril at pati pamamaril sa aming mga lider kababaihan.

Ngunit mahigpit naman naming naipakita ang aming pagkakaisa na ipagtanggol ang aming lupa at napigilan ang kanilang iligal na pagpapalayas sa aming BUNGKALAN nang tuloy-tuloy na kilos protesta sa isang panahon.

Gayon man, dahil na din sa di nila patas at maduming pamamaraan — napagsamantalahan nila ang kahinaang dulot ng deka-dekadang kahirapan ng mga naunang lider-magsasaka, at nagtagumpay silang saglit na wasakin ang masiglang BUNGKALAN sa loob ng lupang inaangkin ng RCBC. Hindi naman ibig sabihing namatay na ang alab, at mapatatahimik na kami nang pangmatagalan. Ang nabayaran nila’y ang ilang mga tao lamang, ngunit nananatili ang sanlaksang masa ng sambayanan sa loob ng Asyenda Luisita na handang ilaban pa ang lupa sa ngalan ng aming mga nabuwal at namartir na mga kasama.

Hindi namin sasayangin ang mga ibinuwis na buhay at dugo ng aming mga bayani. Tututulan namin, at hinding-hindi papahintulutan na ang aani lamang ng pakinabang sa aming deka-dekadang pakikibaka ay ang iilan.

Heto ang dapat maunawaan ng lahat: Sa magsasaka ng Asyenda Luisita ang lupa sa Asyenda Luisita!

Babawiin namin ang mga ninakaw na karapatan sa amin! Ang para sa mamamayan ay makatarungang ibigay sa mamamayan. Kaya’t nagkakaisa kami sa mga sumusunod na panawagan:

Ilantad ang pekeng pamamahagi ng lupa sa Asyenda Luisita!
Ibasura ang conversion order! Tutulan ang land use conversion!
Tutulan ang proyektong solar ng RCBC – Yuchengco – PetroGreen sa mga lupang may nakabinbin pang mga usapin!

Isulong ang Bungkalan! Igiit ang karapatan sa lupa!
Tunay na reporma sa lupa, ipaglaban!