Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura

main   ANGUMAmast   multimedia   arch

UMA 2016 card2

Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA Pilipinas) is the national progressive center of unions, federations, associations and organizations of agricultural workers in the Philippines.

UMA works closely with other progressive people’s organizations in the Philippines such as the militant Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP, Peasant Movement of the Philippines), Kilusang Mayo Uno (KMU, May First Movement), and other organizations affiliated with the umbrella group Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN, New Patriotic Alliance).

UMA is a member of the Asian Peasant Coalition (APC), Coalition of Agricultural Workers International (CAWI) and the International League of Peoples’ Struggle (ILPS)

Advertisements